รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2นางผกาภรณ์ พลายสังข์   
101ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์  055288108 
102ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)นายอาคม มหามาตย์ 055396123 
103บ้านท่ายางนายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว 055396369 
104บ้านทุ่งน้อยนายมนตรี น้อยท่าทอง 055310290 
106บ้านบุใหญ่  055288178 
108บ้านยางโทน  055296115 
109บ้านวังสาร  055288174 
111บ้านหนองกลดนางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บ 055310282 
112บ้านหนองสระพัง  055294292 
114ประชาสรรค์วิทยานายชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ 055240796 
115ประชาสามัคคีจ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง   
116รัฐราษฎร์บำรุงนางสาวโชติกา นิลมะณี 055294189 
117ราษฎร์เจริญ    
118ราษฎร์ดำริ  055310107 
119วัดกรุงศรีเจริญ    
120วัดโคกสลุดนางวิภาดา โพธิ์ดง   
121วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)  055396389 
123วัดท่านานายโชคชัย อภิชาติธำรง 055296339 
124วัดท่ามะขามนายนเรศวร์ เศรษฐ์สิงห์ 055296253 
125วัดบางกระทุ่ม  055391233 
126วัดบึงลำนางสุชิพร รักประกิจ   
129วัดราษฎร์สโมสรนายอัษฎาวุธ สอนง่าย 055296297 
130วัดสนามคลีตะวันตกนางสาวภัทรวดี เปลี่ยนสนิท 055233134 
131วัดสนามคลีตะวันออก  055310117 
132วัดสิริสุทธาวาสนางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ 055233110 
133วัดแหลมพระธาตุนายบัญชา บุญธรรม 055240792 
134วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม  055233113 
135ศึกษาลัย  055391069 
201คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)นายภัทรพงษ์ สุขเกิด 055311040 
202ชุมชน 15 บ้านเนินสว่างนายศุภณัฐ จันประตูมอญ 055233484 
203ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงนางสมถวิล คำหมู่ 055394054 
204บ้านกลาง    
205บ้านแก่งกุลาสามัคคีนายวสุพล คำเหล็ก 055310104 
206บ้านแก่งจูงนาง    
207บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์นางสาวประไพภัทร ดีอ่ำ 055310212 
208บ้านเข็กนายณัฐกิตติ์ ชาวนา 0865601479 
209บ้านเขาน้อยนางสาวกนกกาญจน์ อุปราช 055293102 
210บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)นางสาวจันทรัตน์ บุญพร้อม 055311056 
212บ้านคลองเป็ดนางสายรุ้ง คำพุฒ   
213บ้านคลองเมืองนายณัฐนนท์ อินปัญญา 055318854 
215บ้านเจริญผลนายภิญโญ สุขขำ 055294252 
216บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)นายอภิเชษฐ วรบุตร 0852670387 
217บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิช 055310209 
218บ้านซำหวาย  055310114 
220บ้านดงพลวง  019536837 
221บ้านดินทอง  055394053 
222บ้านตอเรือนางนงลักษณ์ พรหมหิตร 055310116 
224บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์   
225บ้านท่าข้ามนายธนากร วัฒนพรเดชา 055310213 
226บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  055310210 
227บ้านนาพรานนางสาลี่ ศรีชู 055310211 
228บ้านน้ำพรมนายเจษฎา แสงจันทร์ 055310214 
229บ้านน้ำยางนางนิภาพร หนูภา 055310286 
230บ้านน้ำรินนางเพชรรุ้ง อินชาวนา 055234425 
231บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนานางชฑรัช วงษ์ยอด 055237577 
232บ้านเนินไม้แดง    
233บ้านเนินสะอาด  055233142 
234บ้านบึงพร้าวนายปิ่น คำหมู่ 055311117 
235บ้านปากยางนายภูเบศวร์ อยู่ด้วง 055293399 
236บ้านป่าขนุน  055310126 
238บ้านโป่งปะนายเดชณรงค์ มั่นคง 055310207 
239บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)    
240บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)นายนธี ฉิมฉวี 055293098 
250บ้านแม่ระกานายวัชระ มาลี 055279876 
251บ้านวังดินสอนายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ 055310134 
252บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศนายจักรกฤษ กราบกราน   
253บ้านวังนกแอ่นนายมนตรี ชัยชราแสง   
255บ้านวังพรมนายพิชัย สุขชัย   
256บ้านวังไม้ตอก    
257บ้านสะเดานางปนัดดา ทับทิมทอง   
259บ้านหนองงานายณัฐนันท์ เกตุโท   
260บ้านหนองปรือนางสาวษณอนงค์ ชูรา 055234426 
261บ้านหนองพระนางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์ 055279807 
262บ้านหินประกายนางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ 055234422 
263บ้านใหม่ชัยเจริญนางศวิตา พัวพัน   
264บ้านใหม่พนมทองนางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว 055310158 
265บึงราชนก  055279716 
266ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)  055293258 
267พิณพลราษฎร์นายทนันชัย อินทนาชัย 055311026 
268ราษฎร์อุปถัมภ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงภนิตา วงศ์สูง 055228077 
269วัดไชยนาม  055312064 
270วัดดงข่อยนางวราวรรณ ปานทอง 055278732 
272วัดท่าหมื่นรามนายนิพนธ์ พูลนุช 055233144 
273วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์นางเบญจมาศ รัตนประภา 055312768 
274วัดพันชาลีนายบรรพต ใจกล้า 055310227 
275วัดวังพิกุลนางธันวารี บัวทอง 055279770 
276วัดสุพรรณพนมทองนายสาธิต ทองศรี 055237628 
278สามัคคีธรรมนายพิเชษฐ ทรัพย์สิน 055266306 
280ห้วยพลูนางดวงหทัย รุ่งเรือง 055293099 
281องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2  055310208 
301ชุมชนบ้านไทรย้อย  055268148 
302บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ    
303บ้านเขาเขียว  055310108 
304บ้านเขาดินนายเกียรติพงษ์ ญาณวโร 072066393 
305บ้านโคกวังสาร  055310101 
306บ้านชมภูนายประทีป จันทร์รักษ์ 055237696 
307บ้านซำรังนายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล 055237673 
308บ้านทุ่งยาวนางสาววรางคณา ก่อทรัพย์ 098566094 
309บ้านไทรดงยั้งนายสุธี เทพกัน 055237796 
310บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  055237736 
311บ้านน้ำปาด    
312บ้านเนินมะปรางนายอุกฤษฎ์ ยศปัญญา 055399112 
313บ้านผาท่าพลนายธีรสิทธิ์ วิเศษ   
314บ้านผารังหมีนายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม 012804968 
315บ้านพัฒนาดงน้อยนางบุตรี อุชุภาพ 055237756 
316บ้านพุกระโดน    
317บ้านลำภาศนายบดินทร์ สินตั้ง   
318บ้านวังขวัญนางสาวกานต์พิชชา ปกาณัท 056607023 
319บ้านวังดินเหนียวนางเกวลิน บัวแย้ม 055310136 
320บ้านวังโพรงนางนัฏชนก แสงสุข 055237784 
321บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ 055237794 
322บ้านหนองขมิ้น  055237776 
323บ้านหนองขอนประชาสรรค์  055310105 
324บ้านหนองดู่  055310263 
325บ้านหนองไม้ยางดำ  099594653 
326บ้านห้วยบ่อทอง  055237772 
327บ้านใหม่ทองประเสริฐนายวิญญู ดวงมณี   
328บ้านใหม่สามัคคีว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี 013793691 
329รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์  055310192 
330วัดบ้านมุง  055399296 
331วัดปลวกง่ามนางสาวสายันต์ แปดทิศ   
332หัวเขาราษฎร์บำรุงนายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ 055310162